Општина Кочани објави продажба на седум парцели државно градежно земјиште

Општина Кочани ја распиша 35. објава за отуѓување градежно земјиште во државна сопственост, со која се ставени на продажбa седум градежни парцели, од кои две со намена големи трговски единици,една за колективно и четири парцели за индивидуално  домување.

Од парцелите за индивидуално домување трисе наоѓаат на улицата  „Вера Которка“, а една во Прокарка, со површини од 714 до 455 квадратни метри.

Парцелите за големи трговски единици се наоѓаат во месноста Прокарка и се со површина од 2631 и2023 квадратни метри.

Градежната парцела за колективно домување наменета за продажба е со површина од 572 квадратни метри и се наоѓа на улицата „Вера Которка“.

Рокот за пријавување за учество во електронското јавно наддавање за градежните парцели за индивидуално домување е до 27јули 2021 г., а јавното наддавање ќе се одржи на 29 јули. За парцелите со намена за колективно домување и големи трговски единици рокот за пријавување е до 9 август 2021 г., а јавното наддавање е на 11 август.

Почетната цена за парцелите за индивидуално домување е 61 денар за метар квадратен, за колективно домување е 1200 денари и за големите трговски единици е 1800 ден.

Целосната објава за продажба на градежно земјиште во државна сопственост е поставена на огласната табла во дворот на општинската зграда и е објавена на веб-страницата на Општина Кочани, www.kocani.gov.mk.

Сподели: