МАРКЕТИНГ

Редакцијата на „Актуелности“ ви нуди можност за рекламирање на веб платформата, со банер според понудени димензии, или според Вашите потреби и желби.

Достапните позиции можете да ги погледнете на веб планот на порталот подолу:

За ценовник за рекламирање и услови за деловна соработка контактирајте нè на:

angela@aktuelnosti.mk