На сила е портокалова фаза-претпазливо

ТОПЛОТНИОТ БРАН КОЈ ЌЕ ДОНЕСЕ ТЕМПЕРАТУРИ И НАД 40 СТЕПЕНИ ЦЕЛЗИУСОВИ, БАРА ПРЕВЕНТИВНО ДЕЈСТВУВАЊЕ НА СЕКОЈ ПОЕДИНЕЦ ИЛИ КОЛЕКТИВ. ПОРТОКАЛОВАТА ФАЗА НАЛАГА НИЗА МЕРКИ, ОСОБЕНО ЗА НАЈРАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ, ЗАРАДИ ЗАШТИТА. ЗГОЛЕМЕНА ВНИМАТЕЛНОСТ И ВО ПОГЛЕД НА НЕПРЕДИЗВИКУВАЊЕ ПОЖАРИ

Управатазахидрометеоролошкиработи, го активираше метео амармот, за периодот од 21 до 24 јулигодинава,според којтериторијатанацелатадржаваќебидезафатенаодвисокитемпературиодпортокаловатафаза, Поради тоа, Владатадонесепрепоракизаослободувањеодработниобврскинанајранливитегрупинанаселение, бременитежени и хроничноболнителица.

Воградинкитесепрепорачуваданесепрактикувафизичкаактивностнаотворено и данесеизнесуваатдецатанадворпомеѓу 11:00 и 17:00 часот.
Препоракитеважат и заединицитеналокалнатасамоуправа, Црвениоткрст и Центритезасоцијалниработи, запружањепомошнаосамени, стари, изнемоштенилица и бездомници, ворегионитеопфатениодтоплотниотбран.
Истотакасепрепорачува, работодавцитедагипочитуваатзаконскитеобврскивонасоканаодреденитехнолошки и производнипроцеси, коипретставуваатдополнителенризикзаздравјетонаработниците.


Владатаупатиапелдојавноста и граѓанитезавнимателнодвижењевошумите и избегнувањедејствијакоинаотворенпросторможатдапредизвикаатпожар.

Во Кочанскиот регион, особено треба да се внимава во околината на градот, поради сувата трева и голините, како и насадите со бор, кои се лесно запалливи.

Сподели: