Од утре – ПРОЛЕТ

Вечерваво 22:24 часотќезапочнепролетта и ќетраедо 21 јуни, односно 92 дена 17 часа и 33 минути. ЗамногуминанајубавотогодишновременастапувакогаСонцетовонеговотопривидногодишнодвижењеќего „пресече“ екваторот и ќеминенасевер.

Наденешенден, Сонцетоизгреванаистокво 5:42 часот, а заоѓаназападво 17:50 часот.Денешниотденсенарекува и пролетнарамноденица, бидејќиденот и ноќтатраатпо 12 часа.Севернатаземјинахемисфераденескавлегувавопролет, а војужнатаќепочнеесен.

Што се однесува до временската прогноза за утре, се очекува Претежнооблачносоповремениврнежиоддожд, особенопопладне и вовечернитечасови, коганаместаќебидатпообилни. Ќедуваслабдоумеренветеродпроменливправец.

Сподели: